Västbankens ABC

Sedan den israeliska ockupationen inleddes 1967 har Israel implementerat en rad olika metoder för att begränsa palestiniers tillgång till mark och andra resurser på det ockuperade palestinska territoriet.[1]

I och med Osloavtalet – ett interimsavtal mellan Israel och PLO avsett att leda till en permanent lösning – blev Västbanken indelat i tre områden under olika jurisdiktion. Sedan dess är Västbanken uppdelat i vad som kallas A, B och C-områden där de palestinska och israeliska myndigheterna har olika mycket kontroll. Tanken var att mer och mer av ansvar och befogenheter skulle överföras till den palestinska myndigheten.[2] Så har dock inte skett och i och med att ingen permanent lösning av konflikten har nåtts är interims situationen fortfarande den rådande.[3]

Område A är under full kontroll av den Palestinska myndigheten och består i första hand av palestinska urbana områden.

Område B är under palestinsk civil kontroll samt delad palestinsk och israelisk säkerhetskontroll och omfattar den övervägande delen av de palestinska glesbygdsområdena.

Område C är under fullständig israelisk kontroll. Palestinska myndigheter ansvarar för utbildning och hälsovård.[4]

Olika praktiker för palestinska samhällen och israeliska bosättningar

Det av Israel kontrollerade C-området utgör drygt 60 procent av Västbanken.[5] All bebyggelse inom område C kräver godkännande från den israeliska Civila Administrationen som är en myndighet under det israeliska försvarsministeriet. I praktiken tillåter de israeliska myndigheterna endast palestinsk bebyggelse inom områden som har en detaljplan från den Civila Administrationen. Dessa planer täcker mindre än 1 procent av C-området och en stor andel av den marken är redan bebyggd.[6]

Inom det nuvarande systemet ges palestinier inget inflytande över indelningen av marken inom område C. De kan inte heller påverka utvecklingsplanerna för deras samhällen eller tillståndsgivandet för byggnation.[7] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, konstaterar att Israel – samtidigt som landet kraftigt begränsat palestinsk bebyggelse – har etablerat parallella praktiker för bosättningarna. Israeliska myndigheter har godkänt detaljerade planer för nästan alla israeliska bosättningar på Västbanken där det idag lever över 300 000 bosättare.[8] Medan palestinier exkluderas från planeringsprocessen deltar bosättningarna fullt ut och är generellt ansvariga för tillsynsverksamheten inom bosättningarna.[9] Detta förfarande har bidragit till att utvidga bosättningarna i strid med internationell rätt.[10]

Svårt för palestinier få byggnadslov – inte för bosättare

Den israeliska fredsorganisationen Peace Now har kartlagt byggnadslov och rivningsbeslut inom område C. Mellan år 2000 och 2007 beviljade den israeliska Civila Administrationen endast 91 av 1 624 palestinska ansökningar.[11] Det innebär att över 94 procent fick avslag. Under samma tidsperiod byggdes inom samma område över 18 000 bostäder i de israeliska bosättningarna. Palestinier nekades byggnadslov för även de mest grundläggande syften såsom att bygga ut hus på sin privata mark.[12]

Den israeliska policyn påverkar inte bara privatpersoner. Många palestinska byar och samhällen begränsas av att inte få tillstånd att genomföra infrastruktursatsningar såsom reparationer av vägar och elnät eller dra vattenledningar.[13] Peace Now konstaterar att palestinier som lever i område C i princip står inför två val: att bygga illegalt och riskera demolering eller lämna sina hem för att flytta till område A eller B där palestinska myndigheter administrerar byggnadstillstånden.[14] Den stora andelen avslag på ansökningar från palestinier antyder enligt Peace Now att det kan finnas en policy bland de israeliska myndigheterna att genomföra en ”tyst transfer” av palestinier från område C.[15]

Palestinier tvingas bygga illegalt – många byggnader rivs

De israeliska myndigheternas restriktioner har resulterat i att tiotusentals palestinier som vill bygga inom område C inte har något annat väl än att bygga illegalt på sin mark för att möta sina behov.[16] Illegal bebyggelse hotas av rivning och människorna som lever i bostäderna av bostadslöshet. Mellan år 2000 och 2007 utfärdade den Civila Administrationen knappt 5 000 rivningsbeslut mot illegala palestinska byggnationer. Av dessa hade en tredjedel, över 1 600, verkställts när undersökningen avslutades.[17] Siffrorna ger att för varje byggnadslov som utfärdas till palestinier inom område C rivs 18 andra palestinska byggnader och ytterligare 37 rivningsbeslut mot palestinsk bebyggelse utfärdas. [18] Situationen är annorlunda i bosättningarna. Endast 7 procent av de 2 900 rivningsbeslut mot illegala byggnader i de israeliska bosättningarna som utfärdades år 2000-2007 genomfördes. [19]

Under 2009 rev israeliska myndigheter 180 palestinskägda byggnader inom område C och gjorde därmed över 300 palestinier varav 167 barn hemlösa. Många av de rivna byggnaderna fanns enligt OCHA i några av Västbankens mest utsatta samhällen.[20] Ytterligare tusentals byggnader på Västbanken riskerar att rivas. Enligt uppgifter från den israeliska staten har 2450 palestinska byggnader demolerats under de senaste tolv åren.[21]

Rivningsorder och demoleringar mellan år 2000-2007[22]

Antal rivningsbeslut utfärdade mot palestinsk bebyggelse: 4993

Andel genomförda demoleringar: 33 procent (1 663 st)

Antal rivningsbeslut utfärdade mot bebyggelse i bosättningar: 2 900

Andel genomförda demoleringar: 7 procent (199 st)

Hela Västbanken påverkas

Den israeliska kontrollen av område C påverkar inte bara de palestinier som lever där. På grund av att område C är det enda sammanhängande territoriet på Västbanken är det av vital betydelse för hela den palestinska befolkningen.[23] Det består av viktiga betes- och jordbruksmarker samt vattenkällor och innehåller mark som är nödvändig för att anlägga infrastruktur och för att kunna utvidga de palestinska samhällen som ligger inom område A och B. Problemen ökar i takt med att den palestinska befolkningen växer och det finns idag ett stort behov av mer mark.[24] Världsbanken konstaterar att Israels fortsatta kontroll av planering och indelning av marken inom område C utgör en allt allvarligare begränsning för den palestinska ekonomin.[25]

Israels byggnationspolicy inom område C har direkt bidragit till de fattiga levnadsförhållanden som råder för många palestinier på Västbanken. Utöver de som blivit hemlösa till följd av husdemoleringar leder svårigheterna att få byggnadslov till problem att skapa försörjning likväl som att begränsa tillgången på bland annat hälsovård och utbildning. Exempelvis är det svårt för de palestinska myndigheterna att erbjuda skolgång och hälsovård då det är svårt att få tillstånd att uppföra byggnader för dessa ändamål.[26] Herdar och bönder har endast begränsad tillgång till betesmarker och kan sällan uppföra byggnader för djuren. OCHA konstaterar att även det internationella samfundet har svårt att få byggnadslov för infrastrukturprojekt som på olika sätt är tänkta att ge humanitärt stöd till några av Västbankens mest utsatta områden.[27]

 


 

[1] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 2

[2] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 2

[3] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, The Humanitarian Impact on Palestinians of Israeli Settlments and Other Infrastructure in The West Bank, 2007 s. 122

[4] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 3

[5] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 2

[6] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 2

[7] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 2

[8] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 3

[9] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 3

[10] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 3

[11] Peace Now, 2008, Area C: Palestinian Construction and Demolition Stats, http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=495&docid=3159

[12] Peace Now, 2008, Area C: Palestinian Construction and Demolition Stats, http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=495&docid=3159

[13] Peace Now, 2008, Area C: Palestinian Construction and Demolition Stats, http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=495&docid=3159

[14] Peace Now, 2008, Area C: Palestinian Construction and Demolition Stats, http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=495&docid=3159

[15] Peace Now, 2008, Area C: Palestinian Construction and Demolition Stats, http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=495&docid=3159

[16] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 2

[17] Peace Now, 2008, Area C: Palestinian Construction and Demolition Stats, http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=495&docid=3159

[18] Peace Now, 2008, Area C: Palestinian Construction and Demolition Stats, http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=495&docid=3159

[19] Peace Now, 2008, Area C: Palestinian Construction and Demolition Stats, http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=495&docid=3159

[20] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 2

[21] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 3

[22] Peace Now, 2008, Area C: Palestinian Contruction and Demolition Stats, http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=495&docid=3159

[23] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 3

[24] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 3

[25] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 3

[26] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 3

[27] FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, 2009, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, s. 3

Comments are closed.

Settler Watch

Settler Watch är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att sprida information om israeliska bosättningar och internationell humanitär rätt samt skapa opinion för ett omedelbart stopp för all utvidgning av israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt territorium.

Kontakt

Har du frågor om vårt arbete eller är intresserad av att Settler Watch kommer till din skola/arbetsplats och berättar om de israeliska bosättningarna och internationell rätt är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@settlerwatch.com

Du kan också kontakta:

Johannes Mosskin
johannes.mosskin@settlerwatch.com
Tel 070-437 11 48

Olle Svahn
olle.svahn@settlerwatch.com

Johan Eurenius
johan.eurenius@settlerwatch.com

Sanna Wolff
sanna.wolff@settlerwatch.com